Buy Software
PODPIŠI PETICIJO

YHD Društvo za teorijo in kulturo hendikepa


Društvo za teorijo in kulturo hendikapa  comming soon

 

 

Portal

     Društvo sestavljamo hendikepirani posamezniki in posameznice, ki verjamejo in delujejo po filozofiji neodvisnega življenja. Združeni smo v svoji različnosti, da bi lažje dosegali cilje. Ne nasedamo retoriki zdravega načina življenja, logiki varstva in skrbi, izogibamo se pokroviteljskim praksam dobrodelnosti ter usmiljenja. Predvsem pa ne dovolimo več, da bi si kdo vzel pravico ali se čutil poklicanega, da govori za nas, namesto nas in v našem imenu.
     Hendikep razumemo kot socialni status, ki se ga pripiše vsakomur, ki v nekem trenutku ali v določeni družbi, izpade iz obstoječih definicij in sprejetih norm. Hendikepiran posameznik se tako znajde v določenih družbenih razmerjih, ki ga potiskajo in držijo v depriviligiranem položaju. Zato ga mora in more preseči.


     The members of the association are handicapped people who believe in and act by the principles of the independent living. We are united in our diversity, in order to achieve our goals eaiser. We do not fall for the "healthy life" rhetoric and custody and care logic. We avoid patronizing practices of charity and pity, and most of all, we don't allow for somebody to assume the right or feel entitled to speak on our behalf, instead of us and our name.
     We understand handicap as a social status, assigned to anyone, who in a certain moment or in a certain society falls out olf existing definitions and accepted norms. A handicapped person can find him or herself in social relations, which push him or her into and keep him or her in a deprivileged position. Therefore, one must surpass such relations.
skupaj 17398 obiskovalcev | © YHD 2004