• YHD
  • Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Kdo smo

Društvo YHD

Društvo sestavljamo hendikepirani posamezniki in posameznice, ki verjamemo in delujemo po filozofiji neodvisnega življenja. Združeni smo v svoji različnosti, da bi lažje dosegali cilje. Ne nasedamo retoriki zdravega načina življenja, logiki varstva in skrbi, izogibamo se pokroviteljskim praksam dobrodelnosti ter usmiljenja. Predvsem pa ne dovolimo več, da bi si kdo vzel pravico ali se čutil poklicanega, da govori za nas, namesto nas in v našem imenu. Hendikep razumemo kot socialni status, ki se ga pripiše vsakomur, ki v nekem trenutku ali v določeni družbi, izpade iz obstoječih definicij in sprejetih norm. Hendikepiran posameznik se tako znajde v določenih družbenih razmerjih, ki ga potiskajo in držijo v depriviligiranem položaju. Zato ga mora in more preseči.​

Zadnje novice

Razstava: Dani Kavaš "V RAZKRISTJANJENJE"

Otvoritev  RAZSTAVE Danija Kavaša »V RAZKRISTJANJENJE« bo v sredo, 21.02.2018, ob 20.00, v klubu SOT 24,5 Masarykova 24, Metelkova mesto

 

Vabljeni!

 

Program SOT 24,5 podpirajo FIHO ter posameznice in posamezniki, ki s svojim prostovoljnim delom pripomorejo k širitvi idej  YHD.

2018 od YHD (0 komentarjev)

Razstava: LAURA LIČER »Karavana gre dalje«

Otvoritev razstave Laure Ličer "Karavana gre dalje" bo v četrtek, 11. januarja 2018, ob 19.00 uri v prostorih SOT 24,5, Masaryikova 24, Metelkova mesto.

Tokrat bodo na ogled novejše slike Bitij, nastale v preteklem letu. Vabljeni na ogled, klepet in kozarček rujnega.

 

VABLJENI!

 

Program SOT 24,5 podpirajo FIHO ter posameznice in posamezniki, ki s svojim prostovoljnim delom pripomorejo k širitvi idej  YHD.

2018 od YHD (0 komentarjev)

Veselo in z optimizmom namaščeno 2018

2017 od YHD (0 komentarjev)

ODPRTO PISMO PROTI NAČRTOM O IZGRADNJI NOVE INSTITUCIJE

Evropske mreža za neodvisno življenje (Enil),  Mental Health Europe (MHE) in Autism Europe (AE) objavljajo odprto pismo, v katerem izražajo zaskrbljenost nad načrti za izgradnjo institucije za hendikepirane osebe v Ponikvah.

 

 

Bruselj, 1. december 2017

 

ODPRTO PISMO PROTI NAČRTOM O IZGRADNJI NOVE INSTITUCIJE

 

Draga ministrica Mrak,

 

pišemo vam v imenu organizacij Evropska mreža za neodvisno življenje (Enil) Mental Health Europe (MHE) in Autism Europe (AE), da bi izrazili zaskrbljenost nad načrti za izgradnjo institucije hendikepirane osebe v Ponikvah. Ti bi resno omajali izvajanje Konvencije o pravicah hendikepiranih ZN (CRPD) v Sloveniji, takšno ravnanje pa je tudi v nasprotju z zavezami vaše države o deinstitucionalizaciji ter razvoju storitev v skupnosti, ki bi nadomestile institucionalno oskrbo.

 

Opozorili so nas, da razpis št. 4301-1/2017, objavljen 24. oktobra 2017, obsega uničenje obstoječih stavb in izgradnjo novih objektov na prostoru, kjer trenutno stoji institucija za hendikepirane osebe v Ponikvah. Po našem razumevanju bo v novem objektu nameščenih približno 80 posameznikov.

 

Kot država podpisnica CRPD je Slovenija zavezana omogočiti neodvisno življenje vsem hendikepiranim. Splošna opomba št. 5 k 19. Členu CRPD pojasnjuje, da to vključuje tudi obveznost »zagotavljanja, da se javna in zasebna sredstva ne namenjajo vzdrževanju, obnovi, ustanavljanju, izgradnji obstoječih in novih institucij v katerikoli obliki institucionalizacije« (odstavek 51). Nadalje navaja, da bi morali razpoložljiva sredstva uporabiti za »razvoj vključujočih in dostopnih storitev za neodvisno življenje« (Core Elements, odstavek 38(h)). Pozitivni ukrepi, ki jih mora izvršiti država podpisnica, med drugim obsegajo »načrtne in takojšnje korake za prerazporeditev sredstev v smeri omogočanja neodvisnega življenja v skupnosti osebam s hendikepi« (odstavek 59). Na koncu splošna pripomba št. 5 pojasnjuje, da dolžnost postopnega uresničevanja »vključuje domnevo, da ne bo prišlo do uvajanja ukrepov, ki bi pomenili nazadovanje spoštovanja gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic« (odstavek 44).

 

Poleg tega je Slovenija kot članica Evropske unije zavezana k izvajanju tovrstne zakonodaje in politik EU. Zato vas želimo opomniti, da je EU kot podpisnica CRPD, v okviru pravilnikov Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIF), v Evropski strategiji o invalidnosti 2010-2020 in nazadnje v Evropskem stebru socialnih pravic sprejela vrsto zavez za spodbujanje uveljavljanja pravic oseb s hendikepi do neodvisnega življenja v skupnosti.

 

Organizacije Enil, MHE in AE izražajo skrajno razočaranje, ker toliko truda, kot ga je bilo v Sloveniji na področju spodbujanja neodvisnega življenja in življenja v skupnosti, vloženega v preteklem desetletju, ogroža tako očitna podpora nadaljnji segregaciji in izključevanju iz družbe. Skrb vzbuja tudi dejstvo, da je bila institucija, ki bo prejela sredstva, v preteklosti deležna hudih kritik, med drugim zaradi slabega ravnanja z nastanjenimi v instituciji in zaradi slabega upravljanja.

 

Odbor za pravice hendikepiranih bo prvi pregled poročil o Sloveniji dokončal februarja 2018, zato je to dobra priložnost, da sredstva preusmerite v storitve v skupnosti za osebe s hendikepi in tako zagotovite neodvisno življenje več osebam s hendikepi.

 

Enil, MHE, in AE zato pozivajo slovensko vlado da:

 

  • umakne razpis št. 4301-1/2017 pred njegovim rokom 12. decembra in objavi nov razpis s ciljem zagotavljanja storitev v skupnosti, ki nadomeščajo institucionalno oskrbo,

 

  • sprejme ukrepe, da bodo vsa sredstva, namenjena storitvam za osebe s hendikepi, porabljena v skladu z zavezami, ki jih je Slovenija sprejela kot podpisnica CRPD in kot članica Evropske unije,

 

  • takoj sprejme ukrepe za pospešitev deinstitucionalizacije s sprejemom akcijskega načrta zapiranja institucij, razvoja storitev v skupnosti in zagotavljanja dostopnosti storitev ter objektov hendikepiranim osebam.

 

  • sodeluje z invalidskimi organizacijami in drugimi nosilci interesov, ki dejavno spodbujajo uveljavljanje pravice do neodvisnega življenja za vse osebe s hendikepi ter se zavzemajo za deinstitucionalizacijo, med drugim z ukrepi, ki omogočajo prehod iz institucionalne oskrbe v življenje v skupnosti.

 

Enil, MHE in AE ter naše organizacije članice iz Slovenije smo vam na voljo, če boste pri tem procesu potrebovali pomoč. Hvala za vašo pozornost.

 

Lep pozdrav,

 

 

 

Zara Todd

Direktorica

Enil

 

 

 

Maria Nyman

Direktorica

Mental Health Europe

 

 

 

Aurelie Beranger

Direktorica

Autism Europe

 

 

V vednost:   Evropski komisiji, DG EMPL and DG Regio

                        Sekretariatu Odbora za CRPD

Posebnemu poročevalcu ZN za pravice invalidov

Komisarju za človekove pravice Sveta Evrope

 

O organizacijah podpisnicah tega dopisa

 

Evropska mreža za neodvisno življenje (Enil) mreža oseb s hendikepi, ki ima člane po vsej Evropi in ki deluje po vsej Evropi. Enil je forum vseh oseb s hendikepi, organizacij za neodvisno življenje in njihovih nehendikepiranih podpornikov za razpravo o zadevah o neodvisnem življenju. Enil predstavlja gibanje hendikepiranih oseb za človekove pravice in vključevanje v družbo, ki temelji na solidarnosti, vrstniški podpori, deinstitucionalizaciji, demokraciji, samopredstavništvu, povezovanju ljudi z različnimi hendikepi in samoodločanju.  Več informacij najdete na naslovu: www.enil.eu

 

Mental Health Europe (MHE) je evropska nevladna krovna organizacija, zavezana k širjenju pozitivnega duševnega zdravja, preprečevanju duševnega trpljenja, izboljšanju oskrbe, zagovorništvu vključenosti v družbo in varovanju človekovih pravic (nekdanjih) uporabnikov storitev za duševno zdravje, njihovih družin ter skrbnikov. Člani MHE so organizacije in posamezniki, ki so v Evropi dejavni na področju duševnega zdravja, med drugim ljudje (z zgodovino) težav z duševnim zdravjem, pa tudi prostovoljci in strokovnjaki na različnih povezanih področjih. Več informacij najdete na naslovu: http://www.mhe-sme.org/.

 

Autism-Europe je mednarodno združenje z osrednjim ciljem izboljšanja pravic oseb z avtizmom in njihovih družin ter izboljšanja kakovosti njihovega življenja. Učinkovito povezuje skoraj 90 organizacij članic oseb z avtizmom iz 38 evropskih držav, med drugim 26 držav članic Evropske unije, vlade in evropske ter mednarodne institucije. Več informacij najdete na naslovu: http://www.autismeurope.org

 

 

 

2017 od YHD (0 komentarjev)

Življenje z osebnim asistentom

Blog Borisa Šmigoca - Življenje z osebnim asistentom 

Beri naprej ...

2017 od YHD