• YHD
  • NŽH
  • Pravilnik o izključitvi iz programa NŽH in prenehanju OA

Pravilnik o izključitvi iz programa NŽH in o prenehanju izvajanja OA

Na podlagi Dogovora o vključitvi v program NŽH je zbor članov društva dne, 18.08.2016 sprejel:

PRAVILNIK O IZKLJUČITVI IZ PROGRAMA NEODVISNO ŽIVLJENJE HENDIKEPIRANIH IN O PRENEHANJU IZVAJANJA OSEBNE ASISTENCE

SPLOŠNO

1. člen

Pravilnik ureja:
- izrekanje ukrepov v primeru kršitev Dogovora o vključitvi v program NŽH ( v nadaljnjem besedilu dogovora) s strani uporabnikov in uporabnic (v nadaljnjem besedilu uporabnikov) programa Neodvisno življenje hendikepiranih (v nadaljnjem besedilu NŽH);
- postopek izključitve uporabnikov iz programa NŽH ter
- prenehanje zagotavljanja osebne asistence.

2. člen

Za kršitve dogovora s strani uporabnikov, se šteje ravnanje uporabnikov, ki je:
- povzročilo materialno škodo društvu;
- povzročilo motnje pri izvajanju programa NŽH;
- škodilo ugledu društva;
- bilo povzročeno z namenom doseganja osebne koristi v nasprotju z nameni, nalogami in cilji programa NŽH.

Med hujše kršitve spadajo vsa ravnanja uporabnikov, ki se nanašajo na spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu oz. kršitev dostojanstva in integritete zaposlenih osebnih asistentov, kar je natančneje opredeljeno v Pravilniku o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih.

3. člen

Koordinatorji programa NŽH v primeru kršitev dogovora izrekajo naslednje ukrepe:
- pisni opomin,
- sklep o izključitvi iz programa NŽH in
- sklep o prenehanju zagotavljanja osebne asistence.

PISNI OPOMIN

4. člen

Opomin izreče koordinator programa uporabniku v primeru kršitve dogovora.

Opomin se vroči uporabniku osebno ali se mu pošlje priporočeno po pošti, obenem se vloži tudi v mapo uporabnika. V primeru, da uporabnik pošte ne prevzame, se mu opomin pošlje z navadno pošto in elektronsko pošto ter se po preteku treh dni šteje za vročeno.

Opomin mora vsebovati:
- datum izreka,
- utemeljitev razloga za izrek ukrepa in
- seznanitev uporabnika o posledicah pisnega opomina.

5. člen

Na opomin ima uporabnik možnost pisne pritožbe v roku 15 dni od prejema opomina.

O pritožbi odločajo koordinatorji programa na skupnem sestanku v roku 15 dni in v tem času pisno obvestijo uporabnika o odločitvi.

IZKLJUČITEV UPORABNIKA IZ PROGRAMA NŽH

6. člen

Celoten postopek izključitve vodi strokovni vodja programa.

Sklep o izključitvi iz programa lahko sprejmejo koordinatorji programa NŽH po dveh pisnih opominih.

V primeru hujših kršitev se lahko uporabnika izključi tudi brez predhodnega pisnega opomina.

7. člen

Sklep o izključitvi mora vsebovati:
- datum sprejetja sklepa,
- razloge za izdajo sklepa z navedbo dejstev, ki takšno kršitev utemeljujejo,
- datum izključitve uporabnika, ki ne sme biti krajši od 45 dni ter
- pritožbeni rok na sklep.

V primeru hujših kršitev, ko je potrebno takoj ukrepati in odstraniti delavca iz neprimernega delovnega okolja in nemudoma prekiniti sporno ravnanje, lahko koordinatorji prekinejo zagotavljanje osebne asistence pri konkretnem uporabniku brez odpovednega roka.

8. člen

Sklep o izključitvi je potrebno izročiti uporabniku osebno ali ga poslati s priporočeno pošto s povratnico na naslov uporabnika. V primeru, da uporabnik pošte ne prevzame, se mu sklep pošlje z navadno pošto in elektronsko pošto ter se po preteku treh dni šteje za vročeno.

9. člen

Uporabnik ima pravico pritožbe na prejeti sklep v roku 15 dni od prejema sklepa. Pritožbo obravnava uporabniška skupina, v kateri so trije uporabniki, ki jih s sklepom določi in potrdi predsedstvo društva, z namenom reševanja kršitev dolžnosti in obveznosti vseh sodelujočih v programu NŽH ter reševanja zadev, povezanih z osebno asistenco.
Člani uporabniške skupine so lahko imenovani ali zamenjani na predlog 5 uporabnikov ali na predlog članov predsedstva.

10. člen

Uporabniška skupina mora obravnavati pritožbo in izdati dokončen sklep v roku 30 dni od prejema pritožbe. Uporabniška skupina se mora pred izdajo dokončnega sklepa seznaniti z izjavami koordinatorjev programa NŽH in uporabnika ter z dokumentacijo, povezano z izvajanjem osebne asistence pri obravnavanem uporabniku.

11. člen

Uporabniška skupina lahko s sklepom:
• dokončno potrdi sprejeti sklep koordinatorjev o izključitvi uporabnika iz programa;
• spremeni sklep koordinatorjev glede izključitve uporabnika iz programa tako, da namesto izključitve določi prehodno obdobje, v katerem uporabniku določi pogoje koriščenja programa in izvajanja obveznosti;
• ugodi pritožbi uporabnika in ustavi postopek za izključitev.

Sklep mora biti obrazložen.

12. člen

Koordinatorji so odgovorni za nadzor nad izvajanjem sklepa uporabniške skupine iz druge alineje 11. člena tega pravilnika. V primeru, ko uporabnik v prehodnem obdobju ne upošteva pogojev uporabniške skupine, izdajo ponoven sklep o izključitvi, ki je dokončen.

13. člen

Sklep o izključitvi postane dokončen:
• z dnem poteka pritožbenega roka, če zoper njega ni bila vložena pritožba ali če je pritožba zoper njega umaknjena;
• z dnem, ko uporabniška skupina potrdi sklep izvajalcev o izključitvi;
• z dnem izdaje ponovnega sklepa o izključitvi iz 12. člena tega pravilnika.

POSTOPEK PRENEHANJA ZAGOTAVLJANJA OSEBNE ASISTENCE

14. člen

Koordinatorji lahko sprejmejo sklep o prenehanju zagotavljanja osebne asistence pri posameznem uporabniku, v primeru, ko:
- uporabnik v zvezi z osebno asistenco postavlja zahteve, ki jih izvajalec ne more izpolniti;
- izvajalec iz objektivnih razlogov ne more več zagotavljati osebne asistence uporabniku (kot npr. nezmožnost zagotavljanja primernega in varnega delovnega okolja in tehničnih pripomočkov za delavce, pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje programa NŽH v takšnem obsegu…).

Koordinatorji izdajo sklep o prenehanju zagotavljanja osebne asistence pri uporabniku in v njem individualno določijo odpovedni rok, sicer pa se smiselno uporabljajo ostale določbe postopka, opredeljenega v 7. in 8. členu tega pravilnika.

Uporabnik ima še vedno možnost, da ostane v programu NŽH kot uporabnik drugih dejavnosti.

15. člen

Uporabnik ima možnost pritožbe na sklep o prenehanju zagotavljanja osebne asistence po postopku, ki je opredeljen v členih od 9. do 13. tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

16. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme zbor članov.

Predsednica: Elena Pečarič