• YHD
 • NŽH
 • Pravice in obveznosti uporabnikov in uporabnic

Pravice in obveznosti uporabnikov vključenih v program

Obveznosti uporabnikov, vključenih v program Neodvisno življenje hendikepiranih:

 1. Da se vključuje v izobraževanja povezana s programom Neodvisno življenje hendikepiranih in se seznani z Zakonom o delovnih razmerjih.
 2. Da posreduje izvajalcem programa resnične podatke potrebne za izvajanje storitev v okviru programa Neodvisno življenje hendikepiranih.
 3. Da upošteva zahteve izvajalcev programa glede administrativnih obveznosti:
  1. posredovati koordinatorju programa urnik dela osebnih asistentov mesec vnaprej in mesečno evidenco prisotnosti na delu zadnjega v mesecu za tekoči mesec (za obračun plač),
  2. da asistentom najmanj teden dni vnaprej posreduje urnik dela,
  3. pazljivo in točno izpolnjuje evidenco prisotnosti na delu za osebne asistente,
  4. da nemudoma obvesti izvajalce programa v primeru nesreče na delu,
  5. da obvesti izvajalce programa o nastopu bolniškega staleža in o koriščenju daljšega letnega dopusta osebnih asistentov,
  6. da v primeru, ko osebni asistent uporablja uporabnikov avto, podpiše z osebnim asistentom izjavo o prevzemanju škodne odgovornosti.
 4. Da obvešča izvajalce programa o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izvajanje dela (konflikti z asistenti, odsotnosti z mesta določenega za izvajanje osebne asistence, ...).
 5. Da poskrbi za delovna sredstva, ki omogočajo nemoteno izvajanje njegove osebne asistence (npr. zaščitne rokavice, čistila, dvigala za prestavljanje, če so potrebna...).
 6. Da se vključi v iskanje kandidatov za svoje osebne asistente glede na dane možnosti.
 7. Da je odgovoren in skrbi za svojo varnost, da omogoča varno delovno okolje na naslovu, ki ga je v dogovoru navedel kot kraj nudenja osebne asistence ter da sam poskrbi za lastno zavarovanje v primeru nesreče pri izvajanju osebne asistence.
 8. Da sprejme in upošteva pravice in obveznosti osebnih asistentov in izvajalcev programa.
 9. Da skrbi za varstvo osebnih podatkov zaposlenih osebnih asistentov, da jim zagotavlja varnost in zdravje pri delu in ščiti osebne asistente pred diskriminacijo ter vsemi vrstami trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu.
 10. Da ščiti dobro ime programa in se vključuje v aktivnosti promoviranja in utemeljevanja vrednosti programa ter se vključuje v proces razvoja in politike programa.
 11. Da finančno pripomore pri zagotavljanju deleža za plačilo osebnih asistentov v dogovorjeni višini mesečno.
 12. Da se drži pravila, da v primeru udeležbe na obnovitveni rehabilitaciji ali sprejema v bolnišnici, osebne asistence ne koristi in to sporoči izvajalcem.

Pravice uporabnikov, vključenih v program Neodvisno življenje hendikepiranih:

 1. Da skupaj z izvajalci programa sooblikuje Dogovor o izvajanju osebne asistence in drugih dejavnosti v okviru programa Neodvisno življenje hendikepiranih.
 2. Da uporablja dejavnosti določene v Dogovoru o vključitvi v program Neodvisno življenje hendikepiranih, da izstopi iz programa s podpisom Izjave o izstopu ter da Dogovor spremeni (skupaj z izvajalci programa), če se to izkaže za potrebno.
 3. Da sam ali s pomočjo izvajalcev programa oblikuje svoj model osebne asistence (urnik dela, izbere svojega asistenta...) v skladu z Dogovorom in pravicami zaposlenih osebnih asistentov.
 4. Da neustreznega osebnega asistenta (ki ne opravlja del in nalog za katere je bil zaposlen; ki brez opravičila oziramo obvestila izostaja na delu; ki krši pogodbene in druge obveznosti določene s pogodbo o zaposlitvi in glede na Zakon o delovnih razmerjih), odpusti oziroma zavrne in dobi ustrezno nadomestitev (a le v primeru, da je sam spoštoval svoje obveznosti).
 5. Da ima glede na določbe Pravilnika o nadomeščanju osebnih asistentk in asistentov in organizacijske ter finančne možnosti izvajalcev možnost nadomeščanja izpada lastne osebne asistence.
 6. Da zahteva in dobi vse informacije o samem izvajanju programa.
 7. Da dobi vpogled v finančno konstrukcijo programa in poročilo o porabi sredstev.
 8. Da aktivno sodeluje pri vseh dejavnostih glede programa in ima možnost soodločanja oblikovanja strategije razvoja programa.
 9. Da ima glede na Pravilnik o pritožbenem postopku pravico do vložitve pisne ali ustne pritožbe, predloga, pobude ali mnenja, ki kaže na njegovo nezadovoljstvo in ki se nanaša na kršitev dolžnosti in obveznosti izvajalcev programov in vodstva društva, uresničevanje pravic deležnikov, dostop do informacij in storitev in drugo.

Pravice in obveznosti osebnih asistentov in asistentk

Obveznosti osebnih asistentov, zaposlenih v programu Neodvisno življenje hendikepiranih, so:

 1. Da vestno opravlja delo na delovnem mestu osebnega asistenta pri uporabniku, ki ga je izbral za svojega osebnega asistenta, v času, ki ga določi uporabnik, pri katerem je asistent zaposlen ter na kraju, ki je določen za izvajanje dela.
 2. Da spremlja uporabnikovo beleženje prisotnosti na delu ter ob morebitni napaki opozori uporabnika.
 3. Da v nujnih primerih nadomešča druge asistente ali asistenta pri drugih uporabnikih programa Neodvisno življenje hendikepiranih.
 4. Da upošteva zahteve izvajalcev programa v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.
 5. Da spoštuje in izvaja predpise o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravlja svoje delo.
 6. Da spoštuje osebnost uporabnika.
 7. Da obvešča izvajalce programa o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izvajanje dela (npr. tudi o sporu z uporabnikom).
 8. Da takoj obvesti izvajalce programa ob nastopu prvega dneva bolniške odsotnosti ter zadnji dan prinese bolniški list.
 9. Da ob primeru nesreče na delu takoj obvesti izvajalce programa, da se opravi zapisnik delovne nesreče in opravijo drugi potrebni ukrepi.
 10. Da ne izdaja podatkov o društvu, ki so mu bile zaupane ali s katerimi je bil seznanjen ter ne izdaja podatkov o uporabniku programa ter spoštuje zasebnost uporabnika.
 11. Da se udeležuje izobraževanj in drugih obveznosti.

Pravice osebnih asistentov, zaposlenih v programu Neodvisno življenje hendikepiranih, so:

 1. Da za svoje delo prejme plačilo v skladu s pogodbo o zaposlitvi.
 2. Da glede na Pravilnik o delovnih razmerjih in sistemizaciji delovnih mest ter Odločbo o določitvi trajanja letnega dopusta koristi letni dopust.
 3. Da ima med delovnim časom 30 min odmora, če dela polni delavnik oz. proporcionalni delež tega časa, če dela krajši čas.
 4. Da ima v obdobju sedmih zaporednih dni pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur – tedenski počitek.
 5. Da se mu zagotavlja delo, za katero se je dogovoril z izvajalci programa v pogodbi o zaposlitvi.
 6. Da ima na voljo vsa potrebna delovna sredstva za nemoteno izvajanje svojega dela.
 7. Da izvajalci programa in uporabniki spoštujejo njegovo osebnost ter ščitijo njegovo zasebnost.
 8. Da ima glede na Pravilnik o pritožbenem postopku pravico do vložitve pisne ali ustne pritožbe, predloga, pobude ali mnenja, ki kaže na njegovo nezadovoljstvo in ki se nanaša na kršitev dolžnosti in obveznosti izvajalcev programov in vodstva društva, uresničevanje pravic deležnikov, dostop do informacij in storitev in drugo.
  Osebni asistent ima kot zaposlena oseba tudi druge pravice določene v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi, ki niso tu posebej omenjene.

Za vestno opravljanje dela osebne asistence se šteje ko:

 1. glede na vsebino dela osebni asistent:
  1. delo opravlja strokovno (kar pomeni, da v odnosu do uporabnika upošteva situacijo posameznika, njegovo dostojanstvo, sprejema drugačnost ter spoštuje odločitve uporabnika in da opravlja svoje delo v skladu s higienskimi normativi),
  2. sodeluje z izvajalci programa, uporabnikom in ljudmi v okolju uporabnika ter drugimi asistenti, ki so zaposleni pri uporabniku,
  3. se udeležuje izobraževanj.
 2. glede na odnos do dela osebni asistent:
  1. spoštuje delovni čas (prihaja in odhaja z dela točno in spoštuje razpored delovnega časa in navodila uporabnika programa oz. izvajalcev programa),
  2. v odnosu do izvajalcev programa, sodelavcev, uporabnika in do ljudi v okolju uporabnika opravlja delo profesionalno (to pomeni, da vedno prepozna vlogo in meje svojega poklica ter se zaveda svoje odgovornosti do izvajalcev programa in uporabnika),
  3. sodeluje s predlogi za izboljšanje delovnega procesa, a se ne vmešava v odločitve uporabnika, pri katerem je asistent.
 3. glede na odnos do delovnih sredstev
  1. racionalno ravna z delovnimi sredstvi ter odgovorno in pazljivo uporablja lastnino uporabnika,
  2. pazljivo in v skladu z navodili uporablja posebne tehnične pripomočke uporabnika.

Pravice in obveznosti izvajalcev programa NŽH

Obveznosti izvajalcev programa Neodvisno življenje hendikepiranih:

 1. Da skrbijo za administrativno, računovodsko in vsebinsko izvajanje programa in nemoteno finančno poslovanje:
  1. obračun in izplačilo plač zaposlenih,
  2. vodenje računovodskih in drugih evidenc,
  3. pisanje finančnih in vsebinskih poročil sofinancerjev programa,
  4. izpolnjevanje pogodbenih obveznostih – tako v programih subvencioniranih zaposlitev kot tudi pri pogodbah o izvajanju programa.
 2. Da izvajajo izobraževanja za osebne asistente.
 3. Da izvajajo izobraževanja za uporabnike.
 4. Da skrbijo in odgovarjajo za namensko porabo sredstev programa.
 5. Da glede na finančne in organizacijske zmožnosti nudijo uporabnikom dejavnosti, ki jih v okviru programa izvajajo in jih s podpisom Dogovora o vključitvi v program Neodvisno življenje hendikepiranih zagotavljajo uporabnikom.
 6. Da glede na organizacijske zmožnosti izvajajo prevoze uporabnikov z društvenim vozilom.
 7. Da nudijo uporabnikom pomoč pri organiziranju njihove osebne asistence (planiranje urnika dela, način vodenje evidence prisotnosti...).
 8. Da uporabnikom svetujejo in pomagajo pri urejanju formalnosti ali izpolnjevanja obrazcev glede (urejanja stanovanjskega vprašanja, izobraževanje, urejanje statusa invalidnosti...).
 9. Da po potrebi izvajajo predizbor in razgovore s kandidati za osebne asistente ter primerne osebe napotujejo na preizkus k uporabnikom programa glede na dane možnosti.
 10. Da skrbijo za redno vrednotenje programa.

Pravice izvajalcev programa Neodvisno življenje hendikepiranih:

 1. Da se glede na pogoje vstopa v program, individualne okoliščine hendikepiranega posameznika, finančne in organizacijske zmožnosti programa, na osnovi strokovnosti izvajalcev odločijo za  vključitev hendikepirane osebe v program.
 2. Da se glede na pogoje vstopa v program, individualne okoliščine hendikepiranega posameznika, glede na finančne in organizacijske zmožnosti programa, na osnovi strokovnosti izvajalcev zavrnejo vključitev hendikepirane osebe v program.
 3. Da preverjajo izpolnjevanje obveznosti in pravic uporabnikov.
 4. Da preverjajo izpolnjevanje obveznosti in pravic osebnih asistentov.
 5. Da v primeru neizpolnjevanja obveznosti osebnega asistenta, le-tega odpustijo.
 6. Da v primeru neizpolnjevanje obveznosti uporabnika, le-tega izključijo iz programa.

Ostale dejavnosti, ki jih opravljajo izvajalci programa v korist programa:

 1. Skrbijo za razvoj in promocijo programa.
 2. Povezujejo se s sorodnimi organizacijami – tako doma kot v tujini.
 3. Sodelujejo pri ustvarjanju zakonov s področja socialnega varstva, še posebej se zavzemajo za oblikovanje in sprejem zakona, ki bo tudi formalno zagotavljal hendikepiranemu posamezniku osebno asistenco.