• YHD
  • NŽH
  • Pravilnik o pritožbenem postopku

Pravilnik o pritožbenem postopku

SPLOŠNO

1. člen
Pravilnik ureja postopek s pritožbami uporabnikov in uporabnic programa Neodvisno življenje hendikepiranih (v nadaljnjem besedilu: uporabnikov).

DEFINICIJA PRITOŽBE

2. člen
Pritožba po tem pravilniku je vsaka pritožba, predlog, pobuda ali mnenje uporabnika, ki kaže na njegovo nezadovoljstvo.

NAČIN VLOŽITVE, OBLIKA IN VSEBINA PRITOŽBE

3. člen
Pritožbo lahko uporabnik izroči enemu od koordinatorjev programa oziroma osebne asistence ali komu drugemu zaposlenega na društvu YHD, pošlje po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

4. člen
Pritožba je lahko pisna ali ustna na zapisnik po obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Pritožba je lahko podana tudi anonimno.

5. člen
Vsebina pritožbe se lahko nanaša na kršitev dolžnosti in obveznosti izvajalca osebne asistence, na uresničevanje uporabnikovih pravic, na odnos do uporabnika, dostop do informacij in storitev in drugo. Uporabnik mora navesti podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejstev in reševanje pritožbe.

ROK ZA VLOŽITEV PRITOŽBE

6. člen
Uporabnik sme vložiti pritožbo v roku 90 dni od nastanka okoliščin, ki so podlaga za pritožbo.

POSTOPEK S PRITOŽBO

7. člen
Na društvu YHD se vodi evidenca prejetih pritožb, v kateri je navedeno:
- zaporedna številka pritožbe
- datum prejema,
- ime in priimek uporabnika, ki je vložil pritožbo (če pritožba ni anonimna)
- vsebina pritožbe
- rešitev pritožbe.

8. člen
Pritožba se obravnava na tedenskem sestanku vseh koordinatorjev programa in osebne asistence, kjer se izreče sklep, v katerem se presodi tudi, ali bo uporabnik povabljen na razgovor ali mu bo sklep posredovan pisno. V primeru anonimne pritožbe, se sprejeti sklep predstavi na srečanju vseh uporabnikov programa Neodvisno življenje hendikepiranih. Srečanje uporabnikov skliče izvajalec vsaj enkrat letno.

9. člen
Izvajalec programa Neodvisno življenje hendikepiranih mora poslati odgovor na prejeto pritožbo najkasneje v 30 dneh od prejema pritožbe s priporočeno pošto na naslov uporabnika.

10. člen
Če se uporabnik ne strinja s prejetim odgovorom, lahko zahteva obravnavo pritožbe na uporabniški skupini, ki je bila formirana in potrjena s strani predsedstva društva YHD s sklepom, dne 24.10.2005, prav z namenom reševanja kršitev dolžnosti in obveznosti vseh sodelujočih v programu Neodvisno življenje hendikepiranih.

11. člen
Uporabniška skupina mora obravnavati pritožbo najkasneje v roku tridesetih dni in izdati sklep, v katerem se presodi tudi, ali bo uporabnik povabljen na razgovor ali mu bo sklep posredovan pisno. Odgovor se mora pisno poslati tudi izvajalcu programa Neodvisno življenje hendikepiranih- društvu YHD.

12. člen
Uporabnik, ki ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe na uporabniški skupini, se lahko pritoži na Ministrstvo za socialne zadeve, Oddelek za socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta pravilnik začne veljati 15 dni po tem, ko ga sprejme predsedstvo društva.

Datum: 9.5.2007 Predsednica:
Elena Pečarič

OBRAZEC PRITOŽBE

Podpisani - a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(osebne podatke navedite, če želite)

vlagam pritožbo - predlog - pobudo - mnenje (ustrezno obkrožite)

Argumentacija pritožbe (po možnosti čim več podatkov - datum, imena, lokacija)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum:                                                                                                    Podpis: