• YHD
  • YHD Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa se zavzema za:

Enakopravne možnosti in odgovornosti hendikepiranih ljudi na vseh področjih družbenega življenja!
Upoštevanje pravic hendikepiranih kot človekovih pravic in ne zgolj socialnih!
Sprememba zakonodaje in politike s tega področja!
Razvoj teorije hendikepa!
Emancipacijo in samo-determinacijo!

Namen YHD

Promocija neodvisnega življenja in razvijanje ter širitev mreže na nacionalnem in mednarodnem nivoju.
Izobraževanja o neodvisnem življenju za osebne asistente, uporabnike, strokovnjake, starše in drugo zainteresirano javnost.
Sve​tovanje in informiranje o možnostih neodvisnega življenja.
Zbiranje in posredovanje literature, audio in video produkcije s področja hendikepa, založniška dejavnost.
Organiziranje akcij v podporo ali iz protesta.
Izvajanje programov s področja socialnega varstva in vseh drugih dejavnosti, ki prispevajo k enakopravnejšemu življenju
Zavzemanje za enake možnosti hendikepiranih oseb, boj proti diskriminaciji, predsodkom in stereotipom na vseh področjih družbenega življenja.
Obveščanje in osveščanje javnosti, sodelovanje pri oblikovanju ukrepov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Aktivnosti društva

Mednarodno povezovanje in mreženje s sorodnimi organizacijami in evropskimi inštitucijami.
Sooblikovanje zakonski predlogov; zavzemanje predvsem za antidiskriminacijsko zakonodajo in sistemsko ureditev osebne asistence.
Organiziranje javnih promocijski aktivnost.
Povezovanje s slovenskimi nevladnimi organizacijami iz različnih področij.
Publicistična dejavnost.

Članstvo v društvu

Vljudno vabljeni, da postanete član društva YHD in tako podprete naša dolgoletna prizadevanja za neodvisno življenje hendikepiranih, ki zagotavlja osebno asistenco številnim hendikepiranim osebam po celi Sloveniji ter druge programe, ki smo jih skozi leta razvili. Prav tako želimo vzpostaviti družbo enakih možnosti, aktivne participacije in enakopravnosti na različnih področjih. Naša prizadevanja gredo tudi v smeri boja proti predsodkom in stereotipom ter diskriminaciji, ki je v naši družbi še vedno pogost pojav in ovira za polnopravno vključevanje v družbo.

Član YHD lahko postane vsak, ki želi aktivno prispevati k uresničevanju zastavljenih nalog in principov društva. Za koriščenje programov članstvo ni pogoj.