Tandemsko kolo, na prvem sedežu sedi osebna asistentka in na drugem sedežu oseba, ki ne vidi

Upravičenec ali upravičenka do osebne asistence je po Zakonu o osebni asistenci (ZOA) lahko vsak državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki za neodvisno in aktivno življenje potrebuje pomoč druge osebe najmanj 30 ur tedensko, je star od 18 do 65 let in živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe. Upravičenci do osebne asistence morajo na pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence in pridobiti odločbo o pravici do osebne asistence, ki se izda na podlagi mnenja strokovne komisije. V odločbi je točno določeno število ur osebne asistence, ki bodočemu uporabniku pripadajo. Na podlagi te odločbe si uporabnik izbere izvajalca, s katerim skupaj pripravita izvedbeni načrt in se dogovorita o načinu izvajanja osebne asistence.

 

Foto: Uporabnik riše s čopičem v ustih, osebna asistentka mu drži lonček z vodo.

 

Uporabnik ima pravico, da sam ali s pomočjo izvajalca oblikuje svoj model osebne asistence: izbere svoje osebne asistente, jih priuči za delo pri sebi, glede na svoje potrebe in upoštevaje delovno zakonodajo pripravlja urnik dela osebnih asistentov, daje sprotna navodila osebnim asistentom glede izvajanja nalog in aktivno sodeluje pri načrtovanju nadomeščanja osebnih asistentov.

Obveznost uporabnika je, da poleg tega, da vodi in upravlja z lastno asistenco, nameni izvajalcu polovico dodatka za pomoč in postrežbo oziroma drugega denarnega prejemka zaradi potrebe po tuji negi in pomoči za sofinanciranje osebne asistence, da izvaja osebno asistenco v skladu z izvedbenim načrtom in dogovorom o izvajanju osebne asistence ter v skladu s pogodbo o zaposlitvi z osebnimi asistenti, se udeležuje usposabljanj uporabnikov ali zakonitih zastopnikov, ki jih izvaja izvajalec osebne asistence, zagotavlja osebnim asistentom varnost in zdravje pri delu in vse potrebne tehnične in druge pripomočke za varno opravljanje dela, da spoštuje osebnost ter ščiti zasebnost osebnih asistentov ter da ščiti osebne asistente pred diskriminacijo ter vsemi vrstami trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu.

Sofinancerji